Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου
Facebook

Καταστατικό

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

 

 

Άρθρο 1 : Επωνυμία – Έδρα

 

Ιδρύεται Πρωτοβάθμιος Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου και εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και έχει επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

 

 

Άρθρο 2 : Σκοπός

 

Σκοποί του Συλλόγου είναι :

Η προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, ασφαλιστικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών του.

Η μελέτη διαφόρων προβλημάτων σχετικών με το αντικείμενο της δουλειάς και η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των μελών στο χώρο καθώς και των προβλημάτων που απασχολούν γενικότερα το κοινωνικό σύνολο και η υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες αρχές για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.

Η διεκδίκηση, κατοχύρωση και υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών και η ενεργή συμμετοχή στους αγώνες για την προώθηση κρατικών ελευθεριών και κοινών συμφερόντων όλων των εργαζομένων.

Η φροντίδα για συλλογική διαπραγμάτευση και κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας καθώς και η διεκδίκηση και προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών.

 

 

Άρθρο 3 : Τρόποι εκπλήρωσης των σκοπών

 

Η εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου επιτυγχάνεται :

Με την αναφορά στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που απασχολεί τα μέλη του.

Με την καταγγελία ή έγκληση στις διοικητικές και δικαστικές αρχές των παραβιάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν το Σύλλογο και τα μέλη του.

Με τη βελτίωση της θέσης των μελών του μέσα στο κοινωνικό, επαγγελματικό και επιστημονικό χώρο μέσω της εξύψωσης και της ανάπτυξης του επαγγελματικού, πνευματικού, πολιτιστικού και οικονομικού επιπέδου τους.

Με τη συσπείρωση και δραστηριοποίηση όλων των μελών στο Σύλλογο.

Με τη συνεργασίας με τα άλλα σωματεία του Δημοσίου αλλά και του Ιδιωτικού τομέα.

Με την τήρηση των διεθνών συμβάσεων εργασίας.

Με την ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

 

 

Άρθρο 4 : Μέσα εκπλήρωσης των σκοπών

 

Μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου είναι οι από κοινού προσπάθειες με όλα τα νόμιμα μέσα για την επίλυση των προβλημάτων των μελών του σωματείου.

Όλες οι μορφές συνδικαλιστικού αγώνα.

Η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων.

Η κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού του Συλλόγου.

Η ίδρυση συνεταιρισμών, ταμείων πρόνοιας, στέγασης, αλληλοβοήθειας συγγενών ή μη ιδρυμάτων.

Η διοργάνωση διαλέξεων, φροντιστηριακών μαθημάτων, συνεδρίων, σεμιναρίων, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων ή αθλητικών εκδηλώσεων.

Η ίδρυση εντευκτηρίων (λεσχών), αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών, εστιατορίων κλπ.

Η έκδοση και κυκλοφορία ανακοινώσεων, ενημερωτικών δελτίων, περιοδικών εφημερίδων και άλλων εντύπων.

Η συμμετοχή ή αποχώρηση από άλλες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η συμμετοχή σε Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο θα απαρτίζεται από μέλη των Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

Η ίδρυση επιτροπών για την πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου.

Η σύσταση ειδικών λογαριασμών για την εξυπηρέτηση σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.

Βασική αρχή για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου είναι η δημοκρατική διαδικασία, προκειμένου να επιτευχθεί η ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων έκφρασης της εκάστοτε μειοψηφίας.

 

 

Άρθρο 5 : Μέλη

 

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι :

1. Οι Υπάλληλοι της Αιρετής Περιφέρειας Κρήτης που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου, σύμφωνα με τον Καλλικράτη 3852/2010.

α. Όλοι οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις.

β. Όσοι εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

 

Άρθρο 6

 

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Συλλόγου απαιτείται :

Έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. στου Συλλόγου στην οποία να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του και την Υπηρεσία που απασχολείται,

Το Υπουργείο από το οποίο προέρχεται,

Καταβολή του ποσού εγγραφής.

Το Δ.Σ. αφού εγκρίνει την αίτηση, εγγράφει τον αιτούντα στο μητρώο μελών, κατά την πρώτη μετά την έγκριση συνεδρίασή του.

Αν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση, υποχρεούται να αιτιολογήσει γραπτώς την απόφασή του. Το υποψήφιο μέλος τότε δικαιούται δια του Δ.Σ. , να προσφύγει στην πρώτη, μετά την περί μη εισόδου απόφαση, γενική συνέλευση τακτική ή έκτακτη. Σ’ αυτήν την περίπτωση η Γ.Σ. αποφασίζει τελεσίδικα.

Η Γ.Σ. με απόφασή της μπορεί να εγγράψει επίτιμα μέλη.

 

 

Άρθρο 7 : Δικαίωμα εγγραφής – Εισφορά

 

Τα δικαίωμα εγγραφής των μελών καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Επιπλέον, τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν ετησίως τη συνδρομή τους, το ύψος της οποίας καθορίζεται επίσης με απόφαση της Γ.Σ. , ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των μελών και τις ανάγκες του Συλλόγου.

Το ίδιο ισχύει και για τις έκτακτες εισφορές.

Η καταβολής της εισφοράς σε ετήσια βάση θα γίνεται εφάπαξ από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.

 

 

Άρθρο 8 : Δικαιώματα των μελών

 

Τα μέλη του Συλλόγου, εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα, είναι ισότιμα μεταξύ τους και έχουν τα παρακάτω δικαιώματα :

Να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε νομοθεσίας.

Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζονται ελεύθερα σ’ αυτές καθώς και να ψηφίζουν πάνω σε κάθε θέμα, το οποίο τίθεται προς συζήτηση και ψηφοφορία, που έχει σχέση με τους σκοπούς του Συλλόγου.

Να ζητούν σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων.

Να υποβάλλουν έγγραφες και προφορικές προτάσεις προς το Δ.Σ.

Να ενημερώνονται τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων του Συλλόγου και να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του.

Να απολαμβάνουν και να χρησιμοποιούν όλες τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου και τις λοιπές παροχές του καθώς και κάθε παροχή, ωφέλεια και εξυπηρέτηση που προκύπτει από τις δραστηριότητές του.

Να αποχωρούν οποτεδήποτε από το Σύλλογο.

Να ελέγχουν τα βιβλία του Συλλόγου. Η ενημέρωση επί του περιεχομένου των βιβλίων του Συλλόγου και ο έλεγχος τους γίνεται μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους προς τον Πρόεδρο ή το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. Οι σχετικές διευκρινήσεις δίνονται από το αρμόδιο όργανο και μετά από εντολή του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα στα γραφεία του Συλλόγου εντός τριών ημερών από της υποβολής της αιτήσεως. Αν ο Πρόεδρος ή το Μέλος του Δ.Σ. αρνηθεί τον έλεγχο, ο ενδιαφερόμενος προσφεύγει στη Γ.Σ. που επιλαμβάνεται του θέματος.

 

 

Άρθρο 9 : Υποχρεώσεις Μελών

 

Τα μέλη ου Συλλόγου έχουν την υποχρέωση :

α. Να τηρούν το καταστατικό και να πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γ.Σ.

β. Να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Συλλόγου για την πραγματοποίηση των σκοπών του και να συμπεριφέρονται κόσμια κατά τις Γενικές Συνελεύσεις και μεταξύ τους.

γ. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εκλογές.

δ. Να εκπληρώνουν χωρίς καθυστέρηση τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.

 

 

Άρθρο 10 : Παύση ιδιότητας μέλους

 

Η ιδιότητα του μέλους παύει :

Με την εκούσια αποχώρησή του από το Σύλλογο.

Με τη διαγραφή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό.

 

Αν το μέλος επιδιώξει την ακύρωση της απόλυσής του δικαστικά, διατηρεί την ιδιότητα του μέλους μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

 

 

 

 

Άρθρο 11 : Αποχώρηση μέλους

 

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σύλλογο, αφού όμως τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς αυτόν, οι οποίες έχουν ανακύψει από την ημέρα εγγραφής του μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησης αποχώρησης.

Η αίτηση υποβάλλεται στο Δ.Σ. εγγράφως.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να διαγράψει το μέλος στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του και να ανακοινώσει την αποχώρησης σε όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Ως ημερομηνία αποχώρησης ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

 

 

Άρθρο 12 : Αποβολή μελών

 

Κάθε μέλος διαγράφεται από το μητρώο μελών του Συλλόγου της Γ.Σ. κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Δ.Σ. ή του 1/5 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση προς το Δ.Σ. Η αίτηση αυτή μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α. Όταν αντιδρά στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου, ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, ή δεν τηρεί τις νόμιμες αποφάσεις, ή ενεργεί αντίθετα με αυτές, με τους όρους του καταστατικού και τους σκοπούς του σωματείου, ή όταν η συμπεριφορά και η εν γένει διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα των μελών του Συλλόγου.

β. Όταν καθυστερεί αδικαιολόγητα πάνω από τρεις μήνες την τακτοποίηση της τακτικής συνδρομής του και πάνω από ένα μήνα την καταβολή εκτάκτων εισφορών.

γ. Όταν δεν έχει λάβει μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία.

δ. Λόγω παραίτησης, οριστικής απόλυσης, μετάταξης.

ε. Εάν μετατεθεί ή αποσπασθεί σε υπηρεσία όπου λειτουργούν άλλοι συνδικαλιστικοί σύλλογοι και αφού υποβάλει έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ. περί της διαγραφής του.

Τα μέλη πριν από την απόφαση της αποβολής τους καλούνται εγγράφως από το Δ.Σ. να υπερασπίσουν τον εαυτό τους. Στο έγγραφο αυτό αναγράφονται με σαφήνεια και πληρότητα οι λόγοι που δικαιολογούν τη διαγραφή και ορίζεται προθεσμία όχι κατώτερη των επτά ημερών.

Εάν το μέλος δεν απαντήσει εγγράφως μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, το Δ.Σ. αποφαίνεται και χωρίς αυτήν την προϋπόθεση και εισάγει το θέμα της διαγραφής στην πρώτη Γ.Σ. για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

 

Άρθρο 13 : Επανεγγραφή μέλους

 

Τα μέλη που έχουν αποχωρήσει ή διαγραφεί μπορούν να επανεγγραφούν κατόπιν αιτήσεώς τους προς το Δ.Σ. μόνο αν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν τη διαγραφή τους κατά την κρίση της Γ.Σ.

 

 

Άρθρο 14 : Πόροι

 

Πόροι του Συλλόγου είναι :

α. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών.

β. Οι τακτικές συνδρομές των μελών.

γ. Οι έκτακτες εισφορές των μελών.

δ. Οι εθελοντικές εισφορές των μελών.

ε. Οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, και οι κληρονομιές που συνιστώνται υπέρ του Συλλόγου και εφόσον γίνονται με το ευεργέτημα της απογραφής.

στ. Τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Συλλόγου (τόκοι – πρόσοδοι).

ζ. Τα έσοδα από εορτές και κάθε άλλης φύσεως ψυχαγωγικές, πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου.

η. Κάθε οικονομική ενίσχυση από το Κράτος ή άλλα ΝΠΔΔ ή και ΝΠΙΔ ή ιδιώτες, που αποκτάται χωρίς όρους.

 

 

Άρθρο 15 : Βιβλία του Συλλόγου

 

Ο Σύλλογος πρέπει να τηρεί τουλάχιστον τα ακόλουθα βιβλία, τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται.

Α. Βιβλίο Μητρώου Μελών, όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία που ο νόμος προβλέπει.

Β. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

Γ. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

Ε. Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.

 

 

Άρθρο 16 : Όργανα του Συλλόγου

 

Τα όργανα του Συλλόγου είναι :

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο,

β. Η Γενική Συνέλευση των μελών,

γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

 

Άρθρο 17 : Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

 

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Σύλλογο, εκτός αν κατά το παρόν αυτά υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. αποφασίζει κατ’ αποκλειστικότητα για :

α. Την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου,

β. Την έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού της οικονομικής διαχείρισης του προηγούμενου έτους,

γ. Την έγκριση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους,

δ. Την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση της έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής,

ε. Την εκλογή των αντιπροσώπων του Συλλόγου σε ανώτερους συνδικαλιστικούς φορείς,

στ. Την επιλογή της δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια,

ζ. Την κήρυξη απεργίας ή στάση εργασίας,

η. Τις προτάσεις μομφής κατά μέλους ή μελών του Δ.Σ. ,

θ. Την αποβολή μελών από το Σύλλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού,

ι. Το ύψος της συνδρομής, του δικαιώματος εγγραφής και των εκτάκτων εισφορών,

 

ια. Κάθε άλλο θέμα που εισάγεται σ’ αυτήν από το 1/5 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Η Γ.Σ. ελέγχει το Δ.Σ. για κάθε απόφαση που έχει πάρει και η οποία λόγω σοβαρότητας θα έπρεπε να έχει τεθεί υπόψη της Γ.Σ.

 

 

Άρθρο 18 : Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

 

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε υπάρχει σοβαρός λόγος.

Τη σύγκληση της Γ.Σ. μπορεί να ζητήσει και το 1/5των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της με έγγραφη αιτιολογημένη αίτησή τους προς το Δ.Σ. Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γ.Σ. μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης με θέματα ημερήσιας διάταξης μόνον όσα αναφέρονται στην αίτηση.

Σε περίπτωση που το Δ.Σ. αρνείται ή δυστροπεί να συγκαλέσει τη Γ.Σ. , αυτή συγκαλείται μετά από άδεια του Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει υποχρεωτικά σαν πρόσθετο θέμα την απαλλαγή από τα καθήκοντα ολόκληρου του Δ.Σ. ή όσων μελών του παρεμπόδισαν τη σύγκληση της Γ.Σ.

Η πρόσκληση για τη Γ.Σ. , στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν, ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της σύγκλησης, τοιχοκολλείται σε ιδιαίτερα εμφανές σημείο των γραφείων του Συλλόγου, για μεν τις τακτικές Γ.Σ. προ οκτώ ημερών από τη σύγκληση, για δε τις έκτακτες τουλάχιστον προ τριών ημερών.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ. έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη καθώς και όλοι εκείνοι που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής και για την αίτησή τους δεν απεφάσισε το Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. πριν από την ημερήσια διάταξη αποφασίζει και εξετάζει τις αιτήσεις αυτές και αν τις κάνει δεκτές, εγγράφει τα μέλη αυτά από την υποβολή των αιτήσεών τους.

Οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της Γ.Σ. ή των εκλογών.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

 

 

Άρθρο 19 : Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης

 

Σε κάθε Γενική Συνέλευση εμφανίζεται το βιβλίο παρουσιών, στο οποίο αναγράφονται όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Οι προσερχόμενοι υπογράφουν δίπλα στο όνομά τους κι έτσι ελέγχεται η απαρτία με τη φροντίδα του Γενικού Γραμματέα ή, απόντος αυτού, οιουδήποτε άλλου μέλους του Δ.Σ. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων ο Πρόεδρος της Γ.Σ., ο οποίος και αναλαμβάνει αμέσως καθήκοντα. Στη συνέχεια εκλέγονται άλλα δύο άτομα (Αντιπρόεδρος και Γραμματέας Πρακτικών αντίστοιχα).

Η Γ.Σ. διευθύνεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος δίδει και αφαιρεί το λόγο στα μέλη, καθορίζει τη σειρά συζήτησης των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, ορίζει τον τρόπο συζήτησης και ψηφοφορίας (φανερή ή μυστική) των θεμάτων, διακόπτει και λύει τη συνεδρίαση.

Στα θέματα ημερησίας διατάξεως κάθε Γ.Σ. υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται η ανάγνωση και η επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης.

Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από το Δ.Σ. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορεί να προστεθούν σε κάθε Γ.Σ. εκτός αυτής που συγκαλείται μετά από αίτηση του 1/5 των μελών. Κατά την εκλογή του προεδρείου και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων, οποιοδήποτε μέλος μέσα στη Γ.Σ. μπορεί να προτείνει έως ένα θέμα για συζήτηση.

 

 

Άρθρο 20 : Απαρτία Γενικής Συνέλευσης – Ψηφοφορία

 

Η Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία στην πρώτη συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα με τα ίδια ακριβώς θέματα, η οποία θεωρείται ότι έχει απαρτία όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.

Η απαρτία προκύπτει από το βιβλίο παρουσιών και θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της Συνέλευσης, ασχέτως αν έχουν αποχωρήσει μέλη. Οι αποχωρούντες θεωρούνται παρόντες, αρνούμενοι ψήφο.

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με πλειοψηφία των παρόντων, ύστερα από ψηφοφορία μυστική ή φανερή (ανάταση του χεριού), ανάλογα με τα οριζόμενα στο νόμο και το καταστατικό. Αποφάσεις δε λαμβάνονται ποτέ «δια βοής».

Στις Γ.Σ. μπορεί να παρευρίσκονται ειδικώς προσκεκλημένοι από το Δ.Σ. αντιπρόσωποι ανώτερων συνδικαλιστικών ενώσεων, στις οποίες ανήκει ο Σύλλογος ή και άλλων ομοειδών προς το Σύλλογο. Οι αντιπρόσωποι αποχωρούν πάντοτε προ της ψηφοφορίας.

Αποκλειστικώς διεξάγεται μυστική ψηφοφορία στις παρακάτω περιπτώσεις :

α. Εκλογές μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

β. Εκλογές Ελεγκτικής Επιτροπής,

γ. Εκλογές Εφορευτικής Επιτροπής,

δ. Εκλογές Αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση,

ε. Επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια,

στ. Όταν τίθενται θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση,

ζ. Όταν τίθενται θέματα λογοδοσίας,

η. Όταν τίθενται προσωπικά ζητήματα,

θ. Όταν τίθεται θέμα κήρυξης απεργίας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις μυστικής ψηφοφορίας για την απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/2 συν ενός των μελών.

Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία του 1/2 συν ενός των μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Για την ανάκληση οργάνου για λόγους εμπιστοσύνης, για πειθαρχική δίωξη μέλους, για την περίπτωση επιβολής ποινής, απαιτείται πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων. Στην περίπτωση που η ανάκληση οργάνου γίνεται για παράβαση όρου του καταστατικού, είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

 

 

Άρθρο 21 : Αρχαιρεσίες

 

1.     Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και σε ημερομηνία και ώρα εργάσιμων ημερών που καθορίζει η εκλογοαπολογιστική Συνέλευση. Όταν οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σε περισσότερα του ενός καταστήματα ψηφοφορίας, τότε οι ώρες έναρξης της ψηφοφορίας στα καταστήματα ψηφοφορίας καθορίζονται ενιαίες.

2.     Η παραλαβή του καταστήματος ψηφοφορίας και του εκλογικού υλικού γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή μισή ώρα πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

3.     Σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας τοποθετείται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής πινακίδα με τους αριθμούς των διεκδικούμενων εδρών χωριστά για κάθε όργανο διοίκησης κλπ. καθώς και τον ανώτερο αριθμό σταυρών προτίμησης που δικαιούται να θέσει ο εκλογέας για κάθε όργανο κλπ. Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να ανακοινώνει τα πιο πάνω ξεχωριστά σε κάθε εκλογέα. Επίσης σε κάθε κάλπη τοποθετείται ένδειξη που διευκρινίζει ποιος φάκελος πρέπει να ριφθεί.

4.     Η αναγνώριση των εκλογέων γίνεται με την επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας και του συνδικαλιστικού βιβλιαρίου ή βιβλιαρίου υγείας. Μετά την ψηφοφορία στο συνδικαλιστικό βιβλιάριο ή βιβλιάριο υγείας του υπαλλήλου σημειώνεται υποχρεωτικά από την Εφορευτική Επιτροπή η βεβαίωση ότι ο εκλογέας ψήφισε για τα όργανα που ψήφισε, η ημερομηνία της ψηφοφορίας καθώς και η διάρκεια της θητείας των οργάνων και των αντιπροσώπων που ψήφισε. Η βεβαίωση αυτή υπογράφεται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

5.     Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να επιλέγει το ψηφοδέλτιο ενός μόνο συνδυασμού, κατά περίπτωση εκλογής, και μπορεί να θέτει σταυρούς προτίμησης κατά ανώτατο όριο όσα και τα εκλεγόμενα μέλη για κάθε όργανο. Όσον αφορά τα ψηφοδέλτια επιλογής αντιπροσώπων, ο ψηφοφόρος μπορεί να θέτει σταυρούς προτίμησης κατά ανώτατο όριο όσος και ο αριθμός των αντιπροσώπων που θα εκλέξει ο Σύλλογος. Το ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους σταυρούς δεν ακυρώνεται και καταμετρείται στο συνδυασμό και λαμβάνεται σαν να μην έχει κανένα σταυρό. Για μεμονωμένους υποψηφίους δεν είναι απαραίτητος ο σταυρός προτίμησης αλλά και αν τεθεί, δεν επιφέρει ακυρότητα.

6.     Στους ψηφοφόρους από την Εφορευτική Επιτροπή χορηγούνται υποχρεωτικά όλα τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων που παίρνουν μέρος στις αρχαιρεσίες.

7.     Οι εκλογικοί φάκελοι πριν παραδοθούν στον ψηφοφόρο, με ποινή ακυρότητας, μονογράφονται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

8.     Η ψηφοφορία για τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις γίνεται ταυτόχρονα και ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει ταυτόχρονα και θέτει το φάκελο στην ανάλογη κάλπη.

9.     Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στο κατάστημα ψηφοφορίας μπορούν να παρευρίσκονται και από ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού. Οι αντιπρόσωποι πρέπει απαραίτητα να φέρουν μαζί τους έγγραφη εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του συνδυασμού και στο τέλος της διαδικασίας υπογράφουν το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, στο οποίο αναγράφονται και τα ονοματεπώνυμά τους.

10.               Οι ενστάσεις που υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών, εξετάζονται από αυτήν είτε την ώρα της κατάθεσής τους είτε στο τέλος και γίνεται ειδική μνεία για την κατάθεση και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα πρακτικά.

11.               Κάθε εκλογέας που ψηφίζει, διαγράφεται από τον εκλογικό κατάλογο και αναγράφεται στο ειδικό πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Συντάσσεται επίσης ειδικό έντυπο διαλογής ψήφων για τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψήφιους.

12.               Η εκλογή των οργάνων της διοίκησης και των αντιπροσώπων γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι έδρες του Δ.Σ. κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

13.               Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

14.               Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο, για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα.

15.               Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι οι υποψήφιοί του.

16.               Έδρες, που δεν έχουν καταληφθεί από τις προηγούμενες παραγράφους, κατανέμονται ανά μία κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν λάβει τουλάχιστον μια έδρα ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό εκλογικό μέτρο, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω.

17.               Συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.

18.               Συνδυασμός, για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται εκείνος του οποίου ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Δ.Σ.

19.               Οι έδρες που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες, κατανέμονται ανά μία κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς ή στους υποψηφίους που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.

20.               Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφίας βάσει του σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί.

21.               Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι του κάθε συνδυασμού καλούνται κατά τη σειρά της εκλογής τους αντίστοιχα σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. σε περίπτωση παραίτησής του, θανάτου ή έκπτωσης. Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου αντικαθιστούν τους τακτικούς οι κατά σειρά επιλαχόντες.

22.               Σε περίπτωση που παραιτήθηκε ή πέθανε μέλος οργάνου ή αντιπρόσωπος, που έχει εκλεγεί με ορισμένο συνδυασμό, αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού αυτού, η αντικατάσταση γίνεται από αναπληρωματικό μέλος άλλου συνδυασμού που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.

23.               Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται ενιαία και κατά περίπτωση εκλογής από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ανακοινώνει και το αποτέλεσμα.

 

 

 

Άρθρο 22 : Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γ.Σ. κάθε τριετία.

Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρείς Συμβούλους.

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής δεν εκλέγονται τα ίδια πρόσωπα.

Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου που είναι οικονομικώς τακτοποιημένο και έχει τις προϋποθέσεις του νόμου.

 

 

Άρθρο 23 : Συγκρότηση και Λειτουργία του Δ.Σ.

 

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα μέσα σε πέντε ημέρες από την εκλογή και εκλέγει στην πρώτη συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνέρχεται με φροντίδα του συμβούλου που πλειοψήφησε και σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησής του, με φροντίδα του επόμενου συμβούλου κ.ο.κ.

Ανασχηματισμός του Δ.Σ. μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με απόφαση του ίδιου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του και σε πλήρη απαρτία.

Ο Πρόεδρος του νεοεκλεγμένου Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή των μελών του Δ.Σ. καλεί στην ίδια συνεδρίαση το προηγούμενο Δ.Σ. να παραδώσει τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο, τα βιβλία και τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου και συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης, που υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία.

Σε περίπτωση που το απερχόμενο Δ.Σ. δυστροπεί ή δεν παραδίδει, το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει με απογραφεί που κάνει το ίδιο και δικαιούται να προσφύγει στο Δικαστήριο και συγχρόνως να προτείνει στην επόμενη Γ.Σ. τη διαγραφή των δυστροπούντων από το Σύλλογο.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε παραστεί ανάγκη, ή εάν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο δύο τουλάχιστον μέλη του, στην οποία αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης, το Δ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες, εάν τη σύγκληση ζητά ο Πρόεδρος, και σε τρεις ημέρες, εάν τη σύγκληση ζητούν τα μέλη του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συγκαλείται από το Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση (έγγραφη) στην οποία ορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθορίζονται από τον Πρόεδρο σε συνεργασία με το Γραμματέα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη Γ.Σ. καθορίζονται από το Δ.Σ.

Σε κάθε ημερήσια διάταξη, υποχρεωτικά πρώτο θέμα είναι η ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων, κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει την εγγραφή θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, τα οποία λόγω κατεπείγοντος επείγει να συζητηθούν. Επ’ αυτού, το Δ.Σ. αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον προ πέντε ημερών από την ημέρα της συνεδρίασης (τακτικής). Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί, πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, να ζητήσει εγγράφως να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη οποιοδήποτε θέμα για συζήτηση.

Στην πρώτη του συνεδρίαση το Δ.Σ. ορίζει την ημέρα και ώρα των τακτικών του συνεδριάσεων.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικώς ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, οι οποίοι και προεδρεύουν της συνεδρίας. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να καλέσει Δ.Σ. , η σύγκληση (εάν πρόκειται για τακτική) γίνεται με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου ή του Γραμματέα, ή (εάν πρόκειται για έκτακτη) με πρωτοβουλία των μελών που ζήτησαν τη σύγκληση. Τότε το Δ.Σ. συνεδριάζει κανονικά αφού εξασφαλίσει την απαιτούμενη απαρτία.

Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο επόμενος στην τάξη σύμβουλος αρχίζοντας από τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, έως τον Ταμία.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος.

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου μετά από συγκατάθεση του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου αλλά όχι και ψήφου.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. παύεται από μέλος του Δ.Σ. με απόφαση της Γ.Σ. , η οποία λαμβάνεται επί αιτιολογημένης πρότασης του Προέδρου. Το μέλος αυτό αντικαθίσταται στα καθήκοντά του από τον πρώτο επιλαχόντα.

 

 

Άρθρο 24 : Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

Διοικητικού Συμβουλίου

 

Το Δ.Σ. έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο με βάση τις διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, με εξαίρεση τα ζητήματα και τις ενέργειες για τα οποία αρμοδιότητα έχει η Γ.Σ.

Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό και τους υποβάλει εμπρόθεσμα στη Γ.Σ.

Λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση όλων των ζητημάτων που αφορούν το Σύλλογο, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. , παρακολουθεί και χειρίζεται τα ειδικά ζητήματα των μελών, ενημερώνει και κινητοποιεί τα μέλη, όποτε κρίνει απαραίτητο, έχει την ευθύνη διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου και της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Γενικώς, εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του έχουν ανατεθεί από τη Γ.Σ.

Προγραμματίζει το συντονισμό λειτουργίας του Συλλόγου επικουρούμενο από τις Επιτροπές Εργασίας που έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και τηρεί τα βιβλία του Συλλόγου.

Για όσα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του Δ.Σ. δεν προβλέπονται από το παρόν, εγκρίνεται από τη Γ.Σ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ.

 

 

 

Άρθρο 25 : Παραίτηση Διοικητικού Συμβουλίου

 

Το Δ.Σ. λειτουργεί νόμιμα εφόσον δεν έχουν κενωθεί κατά οιονδήποτε τρόπο τρεις θέσεις του.

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να παραιτηθούν.

Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης μέχρι και δύο συμβούλων, αντικαθίστανται στα καθήκοντά τους από τα αναπληρωματικά μέλη με τη σειρά που έχουν καταχωρηθεί κατά τις αρχαιρεσίες.

Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης κλπ. περισσότερων των δύο μελών, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εντός 10 ημερών, στην οποία υποβάλει την παραίτησή του. Μετά την αποδοχή της παραίτησης από τη Γ.Σ. , εκλέγεται στην ίδια συνεδρίαση Εφορευτική Επιτροπή, που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέων οργάνων. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. που εκπίπτει αρνηθεί να εκτελεί προσωρινά καθήκοντα μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. , εκλέγεται και προσωρινή τριμελής Διοικούσα Επιτροπή από τη Γ.Σ. , η οποία ασκεί καθήκοντα Δ.Σ. μέχρι την ανάδειξη νέου.

Η άσκηση των καθηκόντων διοίκησης από οποιοδήποτε μέλος του απερχόμενου Δ.Σ. απαγορεύεται και δεν έχει κύρος.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Συλλόγου για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη (έστω και εξ αμελείας), η οποία θα μπορούσε να επιφέρει ζημία στο Σύλλογο.

 

 

Άρθρο 26 : Καθήκοντα μελών Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικώς και εξωδίκως και ενώπιον πάσης αρχής σε κάθε σχέση και διαφορά.

Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. , δίδει το λόγο κατά σειρά προτεραιότητας και αφαιρεί αυτόν από τους εκτρεπομένους, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. , θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, καταρτίζει τις ημερήσιες διατάξεις του Δ.Σ. σε συνεργασία με το Γραμματέα και διακόπτει ή λύει τη συνεδρίαση εφόσον είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις.

Υπογράφει με τα άλλα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. , με το Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. καθώς και τις εισηγήσεις προς τη Γ.Σ. και με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής και τις αποδείξεις. Επίσης εγκρίνει δαπάνες μέχρι του ημίσεως του ποσού που κάθε φορά δικαιούται να φέρει στα χέρια του ο Ταμίας.

Γενικότερα, παρακολουθεί, ελέγχει και συντονίζει το έργο του Δ.Σ. , την τήρηση του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ.

 

 

Αναπλήρωση Προέδρου – Αντιπρόεδρος

 

Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα ή δικαιώματα αυτού ο Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται επίσης με τον Πρόεδρο για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

 

 

Γενικός Γραμματέας

 

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, φυλάει το αρχείο, τα βιβλία του Συλλόγου (εκτός από τα διαχειριστικά), τη σφραγίδα, εποπτεύει για την τήρηση του μητρώου των μελών του Συλλόγου ως υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. για την τακτική ενημέρωσή του, τηρεί και υπογράφει με τα υπόλοιπα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. , συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης κάθε συνεδρίας και φροντίζει για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για τα θέματα που θα συζητηθούν μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ.

Επιμελείται και διεξάγει την αλληλογραφία και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο και τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων του Δ.Σ. σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του και τον υποβάλει στην πρώτη Γ.Σ. κάθε χρόνου για έγκριση.

 

 

 

Αναπλήρωση Γενικού Γραμματέα

 

Το Γενικό Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από το Δ.Σ.

 

 

Ταμίας

 

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου και γενικά διαχειρίζεται τα οικονομικά στα πλαίσια του προϋπολογισμού και των καταστατικών διατάξεων.

Υπέρβαση των ορίων του προϋπολογισμού επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις μετά την έγκριση του Δ.Σ. , το οποίο φέρει στην προκειμένη περίπτωση τη σχετική ευθύνη.

Εκδίδει τις αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του και εισπράττει τις εισφορές των μελών και γενικά όλα τα έσοδα του Συλλόγου από οποιαδήποτε πηγή. Οι αποδείξεις είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή.

Ευθύνεται για την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων και την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων.

Διενεργεί τις πληρωμές για λογαριασμό του Συλλόγου με επιταγές ή μετρητοίς με βάση αριθμημένα εντάλματα, που εκδίδονται μετά την έγκριση της σχετικής δαπάνης από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. , υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Σε κάθε ένταλμα πληρωμής απαιτείται υποχρεωτικώς να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ. ή του Προέδρου και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.

Είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμής χωρίς ένταλμα.

Καταθέτει σε τράπεζα ή ταμιευτήριο τις εισπράξεις στο όνομα του Συλλόγου και αναλαμβάνει με επιταγή που προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

Δικαιούται να κρατά στα χέρια του μέχρι 150 € για τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ. Κάθε δαπάνη που υπερβαίνει το ποσό των 880,50 € πραγματοποιείται μετά από διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τρεις τουλάχιστον προσφορές. Εξαίρεση επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.

Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων του ταμείου και της περιουσίας του Συλλόγου καθώς και όλων των δικαιολογητικών πληρωμής. Τα βιβλία αυτά θεωρούνται και αριθμούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή.

Ο Ταμίας ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

Υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε εξάμηνο συνοπτική κατάσταση εσόδων – εξόδων του προηγούμενου εξαμήνου και ενημερώνει το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου. Στο τέλος του χρόνου συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό και τον υποβάλλει στο Δ.Σ. προκειμένου να κατατεθεί στη Γ.Σ. για έγκριση. Δύο μήνες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους συντάσσει τον προϋπολογισμό του Συλλόγου για τον επόμενο χρόνο και τον καταθέτει στο Δ.Σ. προκειμένου να κατατεθεί στη Γ.Σ. για έγκριση. Αν ο Ταμίας δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος και δεν εκτελεί όσα ορίζονται εδώ, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται μέσα σε οκτώ ημέρες.

 

 

Αναπλήρωση Ταμία

 

Τον Ταμία, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

 

 

Μέλος Δ.Σ.

 

Το μέλος του Δ.Σ. έχει την εποπτεία των εγκαταστάσεων του Συλλόγου, της βιβλιοθήκης, του εντευκτηρίου κλπ. , φροντίζει για τον εξοπλισμό, τη συντήρηση και τις εκδηλώσεις και ευθύνεται για την τάξη, την ευπρέπεια και την τήρηση των κανονισμών σε αυτούς τους χώρους.

Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να αναλάβει και άλλα συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως η αναπλήρωση του Γραμματέα ή του Ταμία.

 

 

 

 

Άρθρο 27 – Ελεγκτική Επιτροπή

 

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα και με τη διαδικασία για την εκλογή του Δ.Σ. καθώς και των αντιπροσώπων του Συλλόγου στους ανώτερους συνδικαλιστικούς φορείς.

Ασκεί οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο και εποπτεία σε όλα τα λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία του Συλλόγου και σε κάθε διαχειριστική πράξη του Δ.Σ. και κάθε επιτροπής ή οργάνου του Συλλόγου. Ο έλεγχος αφορά στη νομιμότητα και όχι στη σκοπιμότητα των ενεργειών.

Εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές και διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία ή και οποιουδήποτε άλλου οργάνου, ιδίως δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου καθώς και των αποφάσεων των Γ.Σ. και αν έγιναν μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού.

Ερευνά αν οι πληρωμές και οι εισπράξεις έγιναν κανονικά και αν υπάρχουν σε κάθε περίπτωση τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εξετάζει τα σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία του Συλλόγου και ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου. Αριθμεί και θεωρεί τα γραμμάτια εισπράξεων και τα βιβλία εσόδων και εξόδων του Συλλόγου.

Ελέγχει τον απολογισμό και ισολογισμό της οικονομικής χρήσης που έληξε. Συντάσσει στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους έκθεση περί της διαχείρισης του Δ.Σ. που μέσω του Δ.Σ. υποβάλλεται για έγκριση στη Γ.Σ. μαζί με τον απολογισμό και ισολογισμό. Η Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει τη σύγκληση της Γ.Σ. στην περίπτωση που διαπιστώσει ατασθαλίες στη διαχείριση του Συλλόγου. Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι εκθέσεις της επί των διενεργούμενων ελέγχων που συντάσσει προς τη Γ.Σ.

Η Ε.Ε. , κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρό της, που διευθύνει τις εργασίες της. Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο για τη σύνταξη της αναλυτικής έκθεσης για τη διαχείριση του Συλλόγου και έκτακτα, όποτε το κρίνει αναγκαίο.

Μέλος της Ε.Ε. , που απουσιάζει ή κωλύεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Τα μέλη της Ε.Ε. ελέγχονται από τη Γ.Σ. σε περίπτωση που αρνούνται ή αμελούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

 

 

Άρθρο 28 – Εφορευτική Επιτροπή

 

Κατά την τακτική Γ.Σ. του τρίτου χρόνου, που γίνεται στο τέλος της θητείας του Δ.Σ. και της Ε.Ε., εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη.

Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου.

Ακολουθείται η εξής διαδικασία :

Γίνεται απολογισμός του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Ακολουθεί συζήτηση και κλείνει το θέμα με ψηφοφορία για έγκριση ή όχι των απολογισμών. Μετά εκλέγονται τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος περί σωματείων νόμου.

Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τις αρχαιρεσίες με την προεδρία Δικαστικού Αντιπροσώπου.

 

 

Άρθρο 29 – Τροποποίηση Καταστατικού

 

Το παρόν Καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Για την απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία απαιτείται η παρουσία του ημίσεως πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

 

 

Άρθρο 30 – Διάλυση σωματείου

 

Το σωματείο διαλύεται όπως ο νόμος ορίζει, η δε περιουσία του διατίθεται με απόφαση της Γ.Σ.

 

 

 

Άρθρο 31 – Εργασιακές Επιτροπές

 

Το Δ.Σ. μπορεί για την προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου να συστήσει Εργασιακές Επιτροπές, οι οποίες έχουν γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Τα καθήκοντά τους ορίζονται με την ίδια απόφαση του Δ.Σ., με την οποία γίνεται και η σύστασή τους.

 

 

Άρθρο 32 – Αποζημιώσεις μελών

 

Η ιδιότητα των μελών του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων είναι άμισθη και τιμητική.

Το Δ.Σ. μπορεί με έγκριση της Γ.Σ. να προσλάβει έμμισθο προσωπικό για τη διεκπεραίωση των σκοπών του Συλλόγου.

Έξοδα κινήσεως και αποζημιώσεως πληρώνονται με εντολή του Προέδρου και αφού έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ.

 

 

Άρθρο 33 – Εκλογή Αντιπροσώπων

 

Οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου για τη δευτεροβάθμια οργάνωση εκλέγονται με την ίδια διαδικασία και το ίδιο σύστημα που εκλέγονται τα μέλη των οργάνων του Συλλόγου.

Η θητεία τους συμπίπτει με εκείνη του Δ.Σ.

 

 

Άρθρο 34 – Σφραγίδα

 

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και αναγράφεται κυκλικά η επωνυμία του.

 

 

Άρθρο 35 – Τελικές Διατάξεις

 

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, καθορίζεται από τη Γ.Σ. που είναι τι κυρίαρχο όργανο, σύμφωνα με τις περί σωματείων διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις λοιπές διατάξεις του ισχύοντος περί σωματείων νόμου.

Ηράκλειο 1.2.2012

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ