Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου
Facebook

ΘΕΜΑ: Μερική Τροποποίηση Οργα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30-3-2016 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ.127 ΠΛΗΡ.: Α. ΜΑΡΚΑΚΗΣ 2813400325 Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΚΑΡΑΛΗ ΛΙΛΑ 2813412422 FAX 2810342597 email: website: sypeik@gmail.com www.sypeik.gr ΘΕΜΑ: Μερική Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης Οι αιρετές περιφέρειες της χώρας καταλαμβάνουν ένα κομβικό σημείο στην ιεραρχία της δημόσιας διοίκησης καθώς αποτελούν τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης. Στο κομβικό αυτό σημείο απαιτείται συγκερασμός αναπτυξιακής πολιτικής, εκπόνησης εφαρμοστικών μέτρων και ανάδειξης των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Ο πολύπλευρος ρόλος των περιφερειών πρέπει να αποτυπώνεται σε μια ευέλικτη και δυναμική οργανωτική δομή που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά όλα τα διαθέσιμα μέσα και πόρους. Η υφιστάμενη οργανωτική δομή της Περιφέρειας Κρήτης χρήζει άμεσης επικαιροποίησης ώστε να αντιμετωπιστούν οι παρατηρούμενες αδυναμίες και να ληφθούν βελτιωτικά μέτρα που θα ανταποκρίνονται στα τοπικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των πολιτών. Στις επικείμενες αλλαγές του οργανισμού θεωρούμε ότι επιβάλλεται να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο ο καθορισμός των θέσεων, των κλάδων και των κατηγοριών αν και ουσιαστικό και απαραίτητο μέτρο στον επανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής, δεν μπορεί να είναι και το πρώτο από τα ληφθέντα. Για μια ουσιαστική τροποποίηση του οργανισμού θα πρέπει αρχικά να καθορισθεί η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων ώστε να αντιμετωπισθούν οι υφιστάμενες δομικές δυσλειτουργίες. Στα πέντε έτη της λειτουργίας της Περιφέρειας Κρήτης έχει αναγνωρισθεί, για παράδειγμα, ως σημαντική δυσχέρεια η παράλληλη λειτουργία των Διευθύνσεων με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης και των ομόλογων Διευθύνσεων με αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Αυτή η γενική διευθέτηση συχνά δημιουργεί σύγχυση και περιττή γραφειοκρατία και θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Πρόταση του Συλλόγου μας είναι η κατάργηση των περιφερειακών Διευθύνσεων με έδρα το Ηράκλειο και η συγχώνευσή τους στις Διευθύνσεις με επιτελική λειτουργία ή το αντίστροφο ανάλογα την περίπτωση. Εκτιμούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα περιοριστεί η δύσχρηστη εφαρμογή της παράλληλης ανάθεσης καθηκόντων αφενός και θα μειωθούν οι θέσεις ευθύνης αφετέρου. Η μείωση των θέσεων ευθύνης αποτελεί πάγια πρόταση του συλλόγου μας για μια πιο ευέλικτη και πρόσφορη δομή. Δεύτερο βήμα στον ουσιαστικό επανασχεδιασμό του οργανισμού λειτουργίας θα πρέπει να είναι η προσεκτική και λεπτομερής περιγραφή των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων ώστε να περιοριστεί η παρατηρούμενη αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και να αποσαφηνιστεί το εύρος δράσης κάθε οργανικής μονάδας. Στο τελικό στάδιο, και κατόπιν των δύο προαναφερθέντων βημάτων, το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει για τον καθορισμό των οργανικών θέσεων, κλάδων και κατηγοριών. Ειδικά για τον καθορισμό των προϋποθέσεων επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, πρέπει να περιγράφονται ρητά οι κλάδοι που είναι συναφείς με το αντικείμενο ευθύνης1 και των οποίων τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να διαθέτουν όλοι οι υποψήφιοι στην διαδικασία επιλογής2, ώστε να μην παρουσιάζονται διχογνωμίες και σύγχυση στις αποφάσεις του ΣΕΠ. Σε θέσεις ευθύνης που δεν απαιτείται εξειδίκευση μπορεί να προβλεφθεί κάλυψη από κλάδο ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ όπου αυτό προβλέπεται καθώς από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/01 και της παρ. 5 του άρθρου 84 του Ν. 3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι κατέχουν πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχα της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο. Συμφωνούμε ότι προκειμένου να είναι το σύστημα ευέλικτο θα πρέπει να ενσωματωθούν περισσότεροι κλάδοι στο άρθρο 38 του Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης3 και ότι στην επιλογή προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι κλάδοι ΠΕ και ΤΕ δεδομένου του επιτελικού και διοικητικού τους ρόλου. Κατά συνέπεια δηλώνουμε ρητά και απερίφραστα την αντίθεσή μας με την επιχειρούμενη τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης για τους εξής λόγους: 1. Η επικείμενη τροποποίηση του οργανισμού εξαντλείται στην τροποποίηση του Τμήματος Γ΄ του Οργανισμού "ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ¨. Συγκεκριμένα επιχειρείται η κατάργηση του προσδιορισμού των κλάδων που μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής σε θέσεις ευθύνης και μετατίθεται στο εκάστοτε Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού η ευθύνη για τον καθορισμό της συνάφειας μεταξύ του κλάδου του υποψηφίου στην θέση ευθύνης και των αρμοδιοτήτων της οργανικής μονάδας. 2. Ενώ έχει παρέλθει πενταετία από την εφαρμογή του Καλλικράτη στους ΟΤΑ και έχει πλέον διαμορφωθεί μια σαφή εικόνα για τα υφιστάμενα προβλήματα και δυσλειτουργίες που απορρέουν από τον Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης ουδεμία προσπάθεια επανασχεδιασμού έχει λάβει χώρα. 3. Είναι επιβεβλημένη η προσεκτική και λεπτομερής περιγραφή των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων ώστε να περιοριστεί η παρατηρούμενη αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και να αποσαφηνιστεί το εύρος δράσης κάθε οργανικής μονάδας. Ούτε προς αυτήν την κατεύθυνση έχει σημειωθεί η παραμικρή πρόοδος. 4. Δεδομένου ότι είναι μόνο λίγες μέρες που ψηφίσθηκε ο νέος νόμος για την αξιολόγηση και επιλογή προϊσταμένων4 θεωρούμε την τροπολογία που προωθείται αναχρονιστική καθώς δεν κινείται στον άξονα της διαφάνειας που προασπίζουν οι ρητές διατυπώσεις αλλά αφήνει το συγκεκριμένο πεδίο της επιλογής προϊσταμένων ασαφές και θολό με ότι αυτό συνεπάγεται . 5. Σε κάθε οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα που αφορούν στην λειτουργία του συγκεκριμένου φορέα και ως εκ τούτου στερούνται νοήματος διατυπώσεις που δεν είναι συγκεκριμένες και που ήδη προβλέπονται από γενικότερες διατάξεις5 (άρθρο 87 του Ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε την απόσυρση της τροποποίησης και την δέσμευση των αρμοδίων για συντονισμό των προσπαθειών προς την ουσιαστική επικαιροποίηση του οργανισμού λειτουργίας. Με εκτίμηση, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗ ΛΙΛΑ (1) Οδηγός σύνταξης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. (Ε.Ε.Τ.Α.Α., Ιούνιος 2011) (2) Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 /Α/9-2-2007) : Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (3) ΠΔ.149/2010 (ΦΕΚ 242/τΑ/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης" (4) Ν. 4369/16 (ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016) "Εθνικό μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. (5) άρθρο 87 του Ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ι. ΠΡΟΣ Εκτελεστική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης 1. Περιφερειάρχης Κρήτης: Σταύρος Αρναουτάκης, gram.pkr@crete.gov.gr 2. Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου: Ευριπίδης Κουκιαδάκης, ekoukiadakis@crete.gov.gr 3. Αντιπεριφερειάρχης Χανίων: Βουλγαράκης Απόστολος, voulgarakis@crete.gov.gr, 4. Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου: Μαρία Λιονή, mlioni@crete.gov.gr, gram.lioni@crete.gov.gr 5. Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου: Πελαγία Πετράκη, petrakipelagia@gmail.com, lassithi@crete.gov.gr 6. Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ, theanobs@gmail.com 7. Σηφάκης Αντίπας, sifakisantipas@gmail.com 8. Μανασάκη – Ταβερναράκη Βιργινία, vmanasaki@ gmail.com 9. Καλογερής Νικόλαος, kalogeris@crete.gov.gr 10. Σημανδηράκης Παναγιώτης, pansimad@gmail.com 11. Κλώντζας Εμμανουήλ, martou10@gmail.com ortho.klontzas@gmail.com ΙΙ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Δ/νση Διοίκησης - Τμήμα Προσωπικού 2. ΟΣΥΑΠΕ 3. ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ