Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης Ν. Ηρακλείου
Facebook

ΘΕΜΑ: Θέματα Διαχείρισης Ανθρώ

ΘΕΜΑ: Θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Ε. Ηρακλείου. Τον τελευταίο χρόνο ψηφίστηκαν δύο πολύ σημαντικοί νόμοι για τον δημόσιο τομέα, ο Ν. 4369/2016 (33 Α) για την αξιολόγηση και την επιλογή προϊσταμένων και ο Ν. 4440/2016 (224Α) για την κινητικότητα, η εφαρμογή των οποίων αναμένεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα στην δημόσια διοίκηση και να συμβάλλει στην βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της. Με αφορμή την ψήφιση των παραπάνω νόμων, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγγραφη απάντηση των εξής ερωτημάτων, που αφορούν στις απαιτούμενες ενέργειες της Διοίκησης προκειμένου να εφαρμοστούν οι νέες διατάξεις. 1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4440/2016 " Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16." Επιπλέον ενημερωθήκαμε προφορικά (και όχι εγγράφως όπως είχε ζητηθεί με το Α.Π. 131/25-4-2016 έγγραφό μας) ότι η Περιφέρεια Κρήτης δεν έχει προβεί σε αίτημα, για την έκδοση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να προηγηθεί η ψήφιση του νέου Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης. Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας, για την οποία σημειώνουμε ότι κάθε χρονική δέσμευση που είχαμε προφορικά λάβει έως σήμερα , έχει καταστρατηγηθεί. 2. Με την Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 εγκύκλιο του (ΑΔΑ ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ), το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επισημαίνει ότι η αναπλήρωση αποτελεί προσωρινό τρόπο πλήρωσης των θέσεων ευθύνης και ζητά την επανεξέταση των προϋποθέσεων άσκησης καθηκόντων ευθύνης με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης. Δεδομένου ότι ο φορέας μας δεν έχει αποστείλει αίτημα για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, που αποτελεί το πρώτο στάδιο για την ενεργοποίηση του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων και συνεπώς αναμένεται αρκετή καθυστέρηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε πότε προτίθεστε να προβείτε στην προαναφερόμενη επανεξέταση των προϋποθέσεων άσκησης καθηκόντων ευθύνης. Τέλος, θα θέλαμε να προτείνουμε ένα σύστημα κινητικότητας εντός του φορέα που να είναι διαφανές και προσιτό προς όλους τους συναδέλφους, με εθελοντικό κυρίως χαρακτήρα. Η νομοθέτηση συστήματος κινητικότητας που πληροί τα παραπάνω κριτήρια για το σύνολο του δημοσίου τομέα θεωρούμε ότι αποδεικνύει ότι τούτο είναι παραπάνω από εφικτό σε μια μικρότερη δομή όπως ο φορέας μας. Ένα τέτοιο σύστημα θεωρούμε ότι ευθυγραμμίζεται με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων αλλά και την διασφάλιση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του φορέα και την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του. Με εκτίμηση, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗ ΛΙΛΑ